Advanced, Hong Kong, April 2024

We had 29 people attempt their Advanced exam with 15 passes.

Congratulations to all!

See the gallery here.

 • Frances, Chan Lam
 • Shiyang Jia
 • Junxing Li
 • Marcus, Cheung Yuk Ho
 • Tansy Zhao
 • Xue Weilong
 • Larry, Panke Yang
 • Wyman Kok
 • Yedong Xu
 • Reuben Khew
 • Alfie Wang
 • Ho Ho Yu
 • Soohyeon Heo
 • Mo Kai Wei
 • Xiaolong Li