Introductory and Certified, Shanghai 2015

We had 15 people pass the Introductory course, and for the Certified, 9 passed who attempted it.

Congratulations to all!

Introductory Passes

Chunrui Hao
Liang Wang
Dorinne Gbedey
Yi Zhong
Zhang Heng
Peter Zeng Lingjun
Rosalinda Xiaoyu Feng
Rox Zhong
Au Chin Man Andy
Catherine Chen
Liu Yang
Wong Ka Lun Terence
Jing Duan
Anton Chin-Chang Tseng
Vincent Yen-Ting Lu

Certified Passes

Peter Zeng Lingjun
Roz Zhong
Liu Yang
Wong Ka Lun Terence
Jing Duan
Eddie Shi
Qui Sheng Cen Gavin
Cong Zhang
Max Lee