Introductory and Certified, Shanghai, August 2019

We had 43 people attempt the Introductory exam with 31 passes and 31 people attempt the Certified exam with 19 passes.

Congratulations to all!

See gallery here.

Introductory Passes

 • Luo Jianchuan
 • Chen Huai Zhe
 • Chunxia Wang
 • Zhipeng Wang
 • Wang Xiaochen
 • Jin Chunhai
 • Liuxin Wang
 • Sun Shi Wei
 • Minghan Yang
 • Wenkai Zhang
 • Gianluca Orlandi
 • Yunjie Hao
 • Bobby Bi
 • Wathinee Modsai
 • Bo Wang
 • Hsu Po Chun
 • Jacobs Zhang
 • Dongrui Ma
 • Jia Min, Liu
 • Peishan Yang
 • Yuchang Liu
 • Yong Tan Billy
 • Xueweilong
 • Zuo Xumian
 • Daoshun Ding
 • Ho Siu Fai
 • Zheng.Linhai
 • Alex Li
 • Shichao Li
 • Lee Simon
 • Chan Suk Yun Deborah

Certified Passes

 • Dongrui Ma
 • Jia Min, Liu
 • Peishan Yang
 • Yuchang Liu
 • Yong Tan Billy
 • Xueweilong
 • Zuo Xumian
 • Daoshun Ding
 • Ho Siu Fai
 • Zheng Linhai
 • Lao Hang Hang
 • Loo Teck Sing
 • Mo Kai Wei
 • Danni Wang
 • Zhang Heng
 • Chun Rui Hao
 • Ip Chi Kan
 • Haifang Xu
 • Chiu Chun Long