Introductory and Certified, Shanghai, September 2017

We had 19 out of 20 people who passed the Introductory course, and 9 out of 20 for the Certified.

Congratulations to all!

See gallery here.

Introductory Passes

 • Bruce Li Tao
 • Cedric Jianing Shen
 • Frank Yi Zhou Wang
 • Gergo Szanko
 • Jimmy Yao-Chia Chang
 • Joe Tang
 • Kay Kyungmi Park
 • Kerry Qin
 • Louis Dezhong Liu
 • Red Ho Siu Hung
 • Sally Ye Wang
 • Shera Shaoying Cui
 • Steve Leow
 • Stone Geng
 • Tyler Chen Wen
 • Venkat Sundaram
 • Walter Liu Jia lun
 • Yanghong Mo

Certified Passes

 • Alan Zhong
 • Bruce Li Tao
 • Cedric Jianing Shen
 • Felix Zhang Fengzhi
 • Frank Yi Zhou Wang
 • Jimmy Yao-Chia Chang
 • Kay Kyungmi Park
 • Venkat Sundaram
 • Lewin Weihe Kong